FRÈRE

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY


ALGEMENE VOORWAARDEN FRÈRE

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. S & G Couture B.V.: de besloten vennootschap, die Producten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 12. Website: frere-men.com

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

S & G Couture B.V.
Keienbergweg 79
1101 GE Amsterdam
Telefoonnummer: 020-202600166 op werkdagen tussen 09.30 en 17.00 uur
E-mailadres: info@frere-men.com
KvK-nummer: 58658505
Btw-identificatienummer: NL853128339B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van S & G Couture B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen S & G Couture B.V en de Consument.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend. S & G Couture B.V is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 3. Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. S & G Couture B.V kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod; en
 • het adres waar en de termijn waarbinnen de Consument een klacht kan indienen.
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De Consument kan bij S & G Couture B.V. een bestelling plaatsen door het daartoe geëigende bestelformulier op www.frere-men.com volledig in te vullen.
 2. S & G Couture B.V. zendt aan de Consument een e-mail met het in het bestelformulier genoemde e-mailadres van Consument waarin zij de ontvangst van de betreffende bestelling bevestigt. Een bestelling wordt vervolgens uitsluitend door S & G Couture B.V. in behandeling genomen, indien de Consument alle gevraagde informatie op het bestelformulier compleet heeft ingevuld.
 3. De Overeenkomst komt tot stand nadat S & G Couture B.V. de bestelling van Consument heeft aanvaard (welke aanvaarding blijkt uit de in lid 3 genoemde bevestigings-mail), de bestelling door de consument is betaald en door S & G Couture B.V. is verzonden.
 4. S & G Couture B.V. heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Consument mee te delen en zulks zonder dat S & G Couture B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan S & G Couture B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of consument het product wenst te behouden. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan S & G Couture B.V. retourneren, conform de door S & G Couture B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal S & G Couture B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 3. De consument dient het retourpakket voldoende te frankeren, en het pakket te voorzien van zijn naam en adres.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. a) die door S & G Couture B.V. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
  b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; of
  c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan S & G Couture B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
  of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

S & G Couture B.V. staat er voor in dat de Producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. S & G Couture B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal S & G Couture B.V. het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal S & G Couture B.V. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van S & G Couture B.V..
 7. Het eigendom van geleverde Producten gaat pas over, indien de Consument al hetgeen zijn op grond van enige overeenkomst aan S & G Couture B.V. verschuldigd is, heeft voldaan.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij S & G Couture B.V. tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan S & G Couture B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan S & G Couture B.V. te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft S & G Couture B.V. behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Indien de prijzen voor de aangeboden Producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 Dagen na mededeling van de prijsverhoging door S & G Couture B.V.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. S & G Couture B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij S & G Couture B.V., nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij S & G Couture B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door S & G Couture B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht schort de verplichtingen van S & G Couture B.V. niet op, tenzij S & G Couture B.V. schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door S & G Couture B.V., zal S & G Couture B.V. naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14 – Veiligheid en Privacy 
Op de Bestellingen en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen is de veiligheid en Privacy Policy van S & G Couture B.V. van toepassing. Deze zijn te vinden onder ‘Privacy’ op de Website.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen S & G Couture B.V en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Divers

 1. Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met S & G Couture B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door S & G Couture B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  Wanneer door S & G Couture B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat S & G Couture B.V. deze algemene voorwaarden soepel toepast.
 2. S & G Couture B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

PRIVACY

Uw Privacy

frère gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor uw bestellingen, of om eventueel contact met u op te nemen mocht er iets mis gaan met de bestelling. U gegevens worden niet aan derden verstrekt, maar uitsluitend aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Onze Privacy

Het gebruik van foto’s die afkomstig zijn van frère is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

FRÈRE EN COOKIES

frère maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Hierdoor kunt u bepaalde functies op onze website gebruiken en worden uw persoonlijke voorkeuren onthouden. Ook kunnen wij anoniem gegevens bijhouden over uw bezoekgedrag. Dit helpt ons om frere-men.com te verbeteren.

Over de cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer,tablet of mobiele toestel wordt opgeslagen en dat bij volgende bezoeken aan de website wordt opgehaald. frère maakt gebruik van cookies om u bezoek aan onze website eenvoudiger te maken. We gebruiken cookies niet om persoonlijke gegevens op te slaan of om informatie door te geven aan derden.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

De meeste browsers instaleren cookies automatisch. U kunt cookies eenvoudig via uw browser van uw computer, tablet of mobiele toestel verwijderen. Raadpleeg voor instructies over instellingen voor cookies en het verwijderen van cookies het onderdeel “Help” in uw browser. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen of u kunt aangeven dat u een melding krijgt telkens wanneer er een nieuw cookie naar uw computer of mobiele toestel wordt gestuurd.